Thông báo phát hành hóa đơn AT/19E mẫu 01GTKT/001 từ ngày 20/03/2019

Kính gửi: Quý khách hàng

ATADI thông báo phát hành hóa đơn AT/19E mẫu 01GTKT/001 từ ngày 20/03/2019.